Cookies

www.needo.se använder cookies. En cookie är en liten textfil som sparas på hemsidebesökarens dator. En cookie kan vara antingen en sessionscookie eller en cookie som lagras under längre tid. En sessionscookie försvinner när webbläsaren stängs ner, medan en lagringscookie sparas. Den sparas för att hemsidebesökaren ska kunna använda www.needo.se som vi har tänkt. Det kan t.ex. handla om att språkval eller andra preferenser sparas för att underlätta för hemsidebesökaren vid nästa besök.

Vi använder cookies för att göra användandet av hemsidan lättare, samt för att kunna anpassa användandet efter användaren. Informationen som samlas in genom cookies innehåller dock ingen personlig information utan används för att fastställa besökares mönster gällande användningen av våra webbtjänster. När det gäller beteende på www.needo.se sparas inte heller IP-adresser i våra databaser. Som hemsidebesökare kan därför informationen om dig aldrig kopplas samman med din identitet.
www.needo.se har även cookies för att beräkna och rapportera användarantal och trafik. Vi använder även s.k. tredjepartscookies från andra företag för att göra marknadsundersökningar och trafikmätningar.

Via din webbläsare kan du både radera cookie samt stänga av möjligheten för oss att lagra cookies på din dator. Väljer du att göra detta kan dock ett flertal funktioner på www.needo.se sluta att fungera korrekt.

Integritetspolicy

1. Inledning
Individens personliga integritet och säkerheten för dennes personuppgifter är viktig för bolag i Needo Recruitment Group AB (”Needo”) som ansvarar för att se till att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig dataskydds lagstiftning. Denna integritetspolicy (”Integritetspolicyn”) är en samtyckeshandling och beskriver Needos behandling av personuppgifter. Vi ber dig därför att noggrant läsa igenom Integritetspolicyn innan du delar med dig av personuppgifter till oss.

2. Integritetspolicyns tillämpningsområde
2.1 För vem gäller policyn
Denna Integritetspolicy är tillämplig på individer som är kandidater, anställda, kunder, leverantörer och andra intressenter. Olika kapitel kommer att vara relevanta för dig beroende på din relation till Needo.

2.2 För vad gäller policyn
Denna Integritetspolicy reglerar hur Needo samlar in och behandlar personuppgifter för vårt tjänsteutbud som är uthyrning, rekrytering, konsulting och annan därmed förenlig verksamhet (”Tjänsten”). Policyn reglerar även hanteringen av personuppgifter för individer hos de parter som Needo har en affärsrelation till så som leverantörer och kunder.

2.3 När gäller inte policyn
Ibland annonseras tjänster från Needo på utomstående webbplatser som inte ägs eller administreras av Needo. Needo har inte granskat dessa webbplatser eller övriga webbplatser som innehåller länkar till Needo webbsida. Denna Integritetspolicy är inte tillämplig på behandling av personuppgifter som sker på sådana webbplatser och Needo är inte ansvarigt för personuppgiftsbehandling på webbplatser som inte är en del av Needo webbplats. Needo Integritetspolicy är inte heller tillämplig på behandling som utförs av testföretag.

3. Behandling av personuppgifter
Needo hantering av personuppgifter beskrivs nedan baserat på din relation till Needo.
3.1 För dig som är kandidat eller anställd
3.1.1 Ändamålen med behandling av personuppgifter
Personuppgifter behandlas endast för de ändamål och syften som beskrivs i denna Integritetspolicy. Om du väljer att inte förse oss med vissa personuppgifter kan det påverka Tjänsten.
Needo behandlar endast personuppgifter i den utsträckning sådan behandling är nödvändig för Tjänsten eller för sådana andra ändamål som framgår nedan. Det gäller även känsliga personuppgifter.
Needo behandlar arbetssökandes och anställdas personuppgifter för att kunna:
(a) tillhandahålla Tjänsten till Needo kunder och erbjuda dig möjlighet att vara en del av Tjänsten;
(b) administrera vår relation till dig;
(c) hantera eventuella ärenden om påstådd diskriminering, hantera tvister och reklamationsärenden mot dig eller Needo kunder och leverantörer; och
(d) företa interna demografiska studier och optimera Needo verksamhet.

3.1.2 Personuppgifter
Genom att godkänna denna Integritetspolicy samtycker du till att Needo behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy. Om du inte samtycker till sådan behandling ska du inte förse oss med personuppgifter.
Nedan finner du information om vilka slags personuppgifter Needo behandlar och hur Needo kan komma att få/inhämta dessa uppgifter.

3.1.2.1 Kandidat
De personuppgifter Needo behandlar om dig som kandidat utgår från de uppgifter du själv lämnar till Needo via Needo webb eller genom kontakt med Needo personal för Needo tillhandahållande av Tjänsten. Needo kommer inte att behandla dina personuppgifter utan att du först lämnat ditt godkännande genom att acceptera Needo Integritetspolicy.
De personuppgifter vi kan komma att behandla om dig utgörs bland annat av namn, adress, e-postadress, personnummer, betyg, intyg, utbildningar och arbetslivserfarenheter, fotografi, resultat från tester, uppgift från bakgrundskontroll, resultat från drogtester, uppgift från referensperson (såsom omdömen och hälsa, t.ex. anmärkningar kring sjukfrånvaro) samt uppgift som är nödvändiga för uppföljning av Tjänsten m.m.

För det fall du ställer upp på att bli fotograferad eller att du utan uppmaning från Needo lämnar fotografi på dig själv samtycker du till att Needo behandlar sådant fotografi.
Det kan hända att du i samband med utförande av tester, på begäran av oss, kan komma att behöva godkänna ytterligare villkor för behandling av dina personuppgifter.
Med anledning av att vissa av Needo kunder ställer höga säkerhetskrav på individer kan Needo i vissa fall behöva utföra bakgrundskontroll, kreditkontroll, hälsokontroll och/eller drogtest på dig. Sådana kontroller kan komma att innehålla känsliga personuppgifter om dig och du kommer att lämna ett särskilt samtycke innan en bakgrundskontroll, kreditkontroll, hälsokontroll eller ett drogtest utförs/ska utföras.

Som en del i en bakgrundskontroll kan Needo be dig att inkomma med ett utdrag ur belastningsregistret. Det är du själv som beställer ett sådant utdrag hos relevant myndighet. Det är alltid du själv som avgör om du vill beställa ett belastningsregisterutdrag. Väljer du att avstå kan det påverka dina möjligheter att bli aktuell för Tjänsten. Utdraget kommer att öppnas av dig tillsammans med Needo och/eller Needo kund. Informationen i ett belastningsregisterutdrag hanteras med yttersta konfidentialitet och kommer aldrig att behandlas av Needo. Needo kan emellertid komma att muntligen stämma av resultatet med Needo kund i syfte att kunna tillhandahålla Tjänsten.

Det kan även i vissa situationer vara nödvändigt för Needo att inhämta ditt godkännande för att begära in kreditupplysning via externt kreditupplysningsföretag.
Needo kan även be dig att lämna ytterligare personuppgifter men i sådana fall kommer du att särskilt godkänna detta. Även sådana personuppgifter som lämnas/behandlas genom särskilt godkännande kommer att omfattas av denna Integritetspolicy.

3.1.2.2 Anställda
De personuppgifter vi kommer att behandla om dig består av, utöver de uppgifter som angivits under punkt 3.1.2.1 (Kandidat), bland annat kontaktuppgifter till anhöriga, löne- och kontouppgifter.
Needo kan även behöva behandla känsliga personuppgifter om dig, såsom uppgifter om din hälsa. Hälsouppgifter kan till exempel behöva behandlas för att Needo ska kunna uppfylla sina skyldigheter som arbetsgivare.

3.1.3 Sparande av personuppgifter
Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling.
De uppgifter du registrerar eller som Needo registrerar i Needo verksamhetssystem kommer att sparas så länge som de anses relevanta, under pågående avtalsrelation och därefter, i vissa fall, för en period som följer av lag. Dina uppgifter tills Needo har skäl att tro att dina personuppgifter har blivit inaktuella, du inte har ett anställningsförhållande med Needo eller du återkallat ditt samtycke till Needo behandling av dina personuppgifter.

Needo kommer som huvudregel att spara personuppgifter som rör:
(a) uppgifter kopplade till ansöknings- och rekryteringsprocess, under innevarande år för senaste aktiviteten och därefter för två (2) år;
(b) anställningsavtal, under innevarande år och därefter tio (10) år;
(c) kund- och leverantörsavtal samt uppgifter om affärshändelser, såsom uppgifter om tidrapporter, deltagare, uppdrag, lön, faktura, deklarationer, bokslut, under avtalstiden och därefter för tio (10) år; och
(d) kontrolluppgifter, tills dess att Needo pensionsåtaganden upphört.

3.2 För dig som är kund eller leverantör

3.2.1 Ändamålen med behandling av personuppgifter
Personuppgifter behandlas endast för de ändamål och syften som beskrivs i denna Integritetspolicy. Om du väljer att inte förse oss med vissa personuppgifter kan det påverka användningen av Tjänsten eller tillhandahållandet av Tjänsten.
Needo behandlar endast personuppgifter i den utsträckning sådan behandling är nödvändig för Tjänsten och för tjänster som leverantörer tillhandahåller åt Needo eller för sådana andra ändamål som framgår nedan. Detta gäller även känsliga personuppgifter.
Needo behandlar personuppgifter om kunders och leverantörers anställda för att:
(a) ni ska kunna ta del av Tjänsten eller tillhandahålla andra tjänster till Needo;
(b) administrera vår relation till er;
(c) Needo ska kunna hantera sina skyldigheter gentemot er eller berörd individ, hantera ärenden om påstådd diskriminering, hantera tvister och reklamationsärenden; och
(d) möjliggöra framtida affärsrelationer.

3.2.2 Personuppgifter
Genom att godkänna denna Integritetspolicy så lämnar ni ert samtycke till att Needo behandlar, i tillämpliga delar, personuppgifter om era anställda och/eller leverantörer i enlighet med denna Integritetspolicy. Ni bekräftar även att ni innan lämnandet av samtycket har fått godkännande för Needo personuppgiftshantering i enlighet med denna Integritetspolicy från samtliga berörda individer.

Needo kan även begära att individen lämnar ytterligare personuppgifter än vad som anges nedan. Även sådana personuppgifter som lämnas/behandlas genom särskilt godkännande kommer att omfattas av denna Integritetspolicy.

3.2.2.1 Kunder
Needo kan komma att behandla kontaktpersoners personuppgifter. Sådana uppgifter utgörs bland annat av namn, adress, e-postadress, befattning, ansvarsområden och andra uppgifter som är nödvändiga för tillhandahållande och uppföljning av Tjänsten samt för att möjliggöra framtida affärsrelationer.

3.2.2.2 Leverantörer
Needo kan komma att behandla kontaktpersoners och andra anställdas personuppgifter. Sådana personuppgifter utgörs bland annat av de uppgifter som angivits under punkt

3.2.2.1 (Kunder) och 3.1.2.1 (Kandidat) och andra uppgifter som är nödvändiga för tillhandahållandet och uppföljningen av Tjänsten, för att säkerställa en bra leverans av tjänster till Needo samt för att möjliggöra framtida affärsrelationer.

3.2.3 Lagring av personuppgifter
Hur länge en personuppgift kommer att sparas beror på vilken personuppgift som det rör sig om och syftet med dess behandling. Needo sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in, om inte annat föreskrivs i lag.
De uppgifter som du som leverantör registrerar i din/era profil(er) eller som Needo registrerar i Needo affärssystem, efter godkännande från er eller berörd individ, kommer att lagras så länge som respektive konto är aktivt eller under pågående avtalsrelation. Ett konto räknas som inaktivt om ingen har loggat in på det under en sådan längre period som ger Needo skäl att tro att personuppgifterna har blivit inaktuella eller att samtycke till behandlingen återkallats.
Needo kommer som huvudregel att spara personuppgifter som förekommer i:
(a) ansöknings- och rekryteringsprocesser, under innevarande år för senaste aktiviteten och därefter för två (2) år;
(b) kund- och leverantörsavtal samt uppgifter om affärshändelser, såsom uppgifter om tidrapporter, deltagare, uppdrag, lön, faktura, deklarationer, bokslut, under avtalstiden och därefter för tio (10) år.

3.3 Personuppgifter för marknadsföringsändamål
Det samtycke som lämnats täcker även att den information som du förser Needo med kan användas för marknadsföring och marknadsundersökningar för att på så vis förse kandidater, anställda, kunder och leverantörer med en bättre upplevelse och förbättra och optimera kvaliteten på Tjänsten (till exempel, genom att visa innehåll som kan vara av intresse för dig och leverera mer relevant information till dig).
I det fall du inte längre önskar motta marknadsföring kan du kontakta oss och ange att du inte önskar bli kontaktad i marknadsföringssyfte.

3.4 Användande av Needo webbplats och cookies
För en närmare beskrivning av den personuppgiftsbehandling som sker när du använder Needo webbplats, och Needo användning av cookies, se Needo riktlinjer för cookies.

4. Skyddet för personuppgifter
Needo har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard. För att säkerställa integriteten för de personuppgifter som du lämnar via Internet kan vi komma att använda krypteringsteknik när vi överför sådana personuppgifter över Internet till våra servrar. Needo anställda och leverantörer är bundna av sekretessavtal och är skyldiga att följa Needo regler för informations- och IT-säkerhet, denna Integritetspolicy och andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter.

5. Delning av personuppgifter mellan bolag i Needo
Needo delar som huvudregel personuppgifter som härrör från kandidat, anställd, kunds och leverantörs anställda med samtliga bolag inom Needo i syfte att kunna tillhandahålla Tjänsterna. Delning är nödvändig för att snabbt och effektivt kunna erbjuda kandidater och anställda relevanta och spännande uppdrag och erbjuda den bästa kompetensen för Needo kunder och öppna för nya affärsrelationer.

Känsliga personuppgifter delas som huvudregel inte mellan bolagen. Innan en delning av känsliga personuppgifter sker gör Needo alltid en bedömning om huruvida en sådan delning är nödvändig för syftet som de känsliga personuppgifterna samlats in för samt om det behövs ytterligare samtycke till delningen eller om det finns lagstöd för att dela personuppgifterna.

En förutsättning för delning av personuppgifter mellan bolag i Needo är att den företas i enlighet med denna Integritetspolicy och relevant personuppgiftslagstiftning.

6. Delning av personuppgifter utanför bolag i Needo
Needo kommer inte sälja, lämna ut eller sprida personuppgifter till tredje part, med undantag för vad som anges i denna Integritetspolicy. Inom ramen för Tjänsten kan personuppgifter lämnas vidare till en Needo kund, leverantörer, underleverantörer, och samarbetspartners om det är nödvändigt för utförandet och tillhandahållandet av Tjänsten. Needo kan även lämna ut dina personuppgifter till annan tredje part, såsom Needo leverantörer för vår verksamhet, till exempel för löneadministration, teknisk support, drift av IT-system, externa testföretag eller leverantörer som hanterar jobbsökningar för vår räkning. Parter som Needo kan komma att lämna ut personuppgifter till kan befinna sig utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, EES, vilket innebär att personuppgifter kan komma att överföras till länder utanför EES. Om Needo lämnar ut personuppgifter till Needo leverantörer utanför EES kommer vi vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EES.

Vidare kan Needo lämna ut personuppgifter om Needo är skyldiga till det enligt gällande lag, domstolsbeslut eller om sådant utlämnande annars är nödvändigt för att medverka till en rättslig utredning. För det fall Needo omfattas av en omorganisation, sammanslagning eller försäljning kan Needo överföra personuppgifter till den relevanta tredje parten, förutsatt att den tredje parten åtar sig att behandla personuppgifterna i enlighet med denna Integritetspolicy.

7. Personuppgiftsansvarig
Needo Recruitment Group AB, org nr 559100-7249,
Needo Recruitment Sthlm AB, org nr 559088-5884,
Wallingatan 33, 111 24 Stockholm är personuppgiftsansvariga för den behandling som sker avseende dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

8. Needo som personuppgiftsbiträde
Needo är personuppgiftsansvarig för Needo personuppgifter men det kan förekomma situationer där Needo inte är personuppgiftsansvarig utan enbart ett personuppgiftsbiträde åt tredje man. När Needo behandlar personuppgifter som ett personuppgiftsbiträde sker det på uppdrag av tredje man och Needo är då bundet av de instruktioner som Needo fått av den personuppgiftsansvarige. I dessa situationer kan Needo inte garantera att sådan behandling kommer att ske i enlighet med denna Integritetspolicy men Needo kommer alltid säkerställa att behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning och i möjligaste mån i enlighet med denna Integritetspolicy.

9. Dina rättigheter
Du som individ har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till Needo på adressen ovan (under ”Personuppgiftsansvarig”) få besked om vilka personuppgifter som Needo behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling. Du som individ har även rätt att när som helst begära att vi blockerar, utplånar eller rättar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter.

10. Ändringar i denna integritetspolicy
Needo förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om vi gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på webbplatsen. Du rekommenderas därför att läsa denna Integritetspolicy regelbundet för att uppmärksamma eventuella ändringar. Om vi ändrar Integritetspolicyn på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs när ditt samtycke samlades in, kommer vi att underrätta dig om dessa förändringar och vid behov be dig om att på nytt samtycka till Needo personuppgiftsbehandling.

11. Kontakta oss
Om du har några frågor gällande denna Integritetspolicy eller vår användning av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på info@needo.se.

Samtliga policys utvärderas årligen och revideras vid behov. VD, Markus Oor är ansvarig för samtliga policys på Needo.

 

Information

Det förekommer just nu utskick av Whatsapp-meddelanden från någon som utger sig för att arbeta på Needo. Dessa meddelanden kommer inte från oss och ni bör inte svara på dem.